Meteorologické a dozimetrické stanice

Cieľ

Prevádzkový objekt strategickej dôležitosti sa nachádza v blízkom okolí jadrového zariadenia. Investor mal zákonnú povinnosť zabezpečiť včasnú výstrahu a ochranu zamestnancov v prípade rádiologických následkov havárie jadrového zariadenia.

Riešenie

Dodanie diela pozostávalo z troch častí : dodávky a montáže meracej techniky a hardvéru, zhotovenie softvérových produktov a zavedenia komplexu organizačných opatrení v oblasti civilnej ochrany. Technické riešenie spočívalo vo vybudovaní reťazcov meteorologických veličín a merania dávkového príkonu žiarenia gama s prenosom cez meraciu ústredňu do technologického PC, na ktorom je inštalovaný vyhodnocovací sw pre včasnú výstrahu a zobrazovaním rizikových oblastí. Informačný systém umožňuje kompletné evidencie, ktoré vyplývajú z požiadaviek na krízové riadenie počas všetkých fáz ohrozenia.

Prínosy

Zákazník si splnil legislatívne normy v oblasti civilnej ochrany. Komplex opatrení je dlhodobo precvičovaný a objektová jednotka získala patričné skúsenosti a zručnosti. Systém včasnej výstrahy a monitoringu meteorologickej situácie je využívaný aj pri iných činnostiach prevádzkovania objektu.