Kritická infraštruktúra

IS METEO

Systém na zaznamenávanie meteorologických veličín.

IS METEO je modulovateľný informačný systém slúžiaci na automatické zaznamenávanie meteorologických veličín zo širokého spektra meteorologických snímačov ako napríklad snímače teploty, vlhkosti, tlaku, zrážok a pod. Samotný systém je zložený z požadovaných meteorologických (prípadne iných) snímačov, komunikačného softvéru, evidenčného softvéru, ktorý sa stará o uchovávanie dát a zobrazovacieho softvéru. Jeho architektúra je navrhovaná na bezvýpadkovú prevádzku 24x7 a ako súčasť servisu zabezpečujeme aj pravidelnú kalibráciu meracích sond a údržbu celého systému. Zobrazovací softvér umožňuje vytváranie profilov jednotlivými používateľmi, čo zabezpečuje rýchly prístup k vytypovaným druhom údajov. Systém je možné prepojiť aj s inými softvérmi, čo je využité napr. v IS MORENA, kde sa používajú meteorologické údaje stanovenie sektoru ohrozenia a únikovej trasy v prípade radiačnej havárie.

Charakteristiky

  • Hardvérová modulovateľnosť

    systém je navrhnutý tak, aby vedel komunikovať so širokým spektrom nielen meteorologických snímačov

  • Spoľahlivosť

    overená bezporuchovou prevádzkou 24x7

  • Servis

    možnosť pravidelnej údržby a kalibrácie snímačov

Ďalšie projekty

HRU

Aplikácia pre podporu procesu hodnotenia rizík údržby.

IS MORENA

Systém na hodnotenie rádiologickej situácie ovzdušia.